upozorneni

 

 

Vážení zákazníci, prodejna ve Starém Pelhřimově 51

z technických důvodů zavřena.

 

  Otevřeno: Strachovská 1907, Pelhřimov

Po-Pá 8.00-16.00hod.,So 8.00 11.30hod.

infolinka: 607 125 125

 

 

30. 08. 2010

Novinka v našem sortimentu - barva pro Vaše zdraví

Zničte plísně, mikroorganismy, viry, zápach a následky kouření. Zlepše kvalitu svého životního prostředí.

Novinka v našem sortimentu
Detoxy Color - interiérová barva podporující zdravý život.

DETOXY COLOR® je první nátěrová barva, která je skutečně účinná proti plynným i kapalným polutantům a zároveň má antimikrobiální a antifungicidní účinek na denním i umělém světle. Jeho základem je speciální fotokatalyzátor, vyráběný podle vlastního, autorsky chráněného výrobního postupu. Ten je výsledkem víceletého společného výzkumu Ústavu anorganické chemie České akademie věd Praha a podnikového výzkumu Rokospol a. s.

DETOXY COLOR® lze oprávněně označit za barvu, která čistí vzduch. Účinně rozkládá bacily a choroboplodné zárodky, veškeré alifatické a aromatické uhlovodíky (propan, butan, benzín, xylen, benzen) a všechny nebezpečné produkty kouření. Je proto skutečně významným příspěvkem k ochraně životního prostředí.

garance a ochrana


POUŽITÍ:

DETOXY COLOR® lze doporučit všude tam, kde je člověk vystaven silnému negativnímu působení civilizace. Obzvlášť lze doporučit do zdravotnictví, školství, bytů a kanceláří a všech veřejných prostor. Zejména ve zdravotnictví, kde dle dostupných statistik že 5 až 7% úmrtí jde na vrub konfrontace virů s oslabeným organismem, je tento výrobek velmi důležitý.


APLIKACE

Pro vytvoření optimálního fotokatalytického efektu je důležité zachovat předepsaný postup a volbu materiálů:

Aplikace s penetrací:
Penetrace podkladu provádějte přípravkem Rokogrund Silikát postupem doporučeným výrobcem.

Vrchní nátěr DETOXY COLOR® se nanáší ve dvou vrstvách malířským válečkem nebo štětcem. Ředění barvy pro první vrstvu doporučujeme max. do 10 % penetrací Rokogrund Silikát. Ředění druhé vrstvy maximálně do 5 % stejným přípravkem. DETOXY COLOR® je do obchodní sítě dodáván v základních odstínech. Nelze tónovat jinými coloranty, neboť by mohlo dojít k narušení barvy a fotokatalytického efektu.

Pracovní postup volíme s ohledem na stav podkladu. Podklad musí být soudržný a čistý. Na jakýkoliv savý podklad použijeme jako základ penetrační nátěr. Penetraci volíme i při nebezpečí pronikání agresivních látek z podkladu do malby a tam, kde je podklad nesoudržný a silně zvětralý a kde existuje rozdílná savost podkladu. Penetraci z důvodu snížení počtu vrstev můžeme vyrobit i s použitím malířského nátěru zředěním v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly Rokogrundu Silikát.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Upozornění: 
Nepokračujte v práci, pokud není penetrace nebo předchozí vrstva nátěru suchá, nejlépe po 24 hodinách!!! Nářadí po skončení práce ihned dobře umyjte vodou.
Okolní plochy dokonale zakryjte – po zaschnutí se barva hůře čistí!!!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. V případě zasažení očí vyplachovat min. 10 minut čistou vodou a vyhledat lékaře.


SPOTŘEBA:

1 m2 při dvou vrstvách DETOXY COLOR® Interiér je 0,15 až 0,3 kg v závislosti od charakteru podkladu a zvoleného odstínu.


TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Skladujte 24 měsíců v suchém a nemrznoucím prostředí při teplotě 5–25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Záruční doba je 24 měsíců v neporušeném originálním obalu.

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obal se zbytky výrobku odkládejte na místě určené obcí k ukládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.


ÚČINNOST

Účinnost DETOXY COLOR® při likvidaci nejčastějších organických polutantů testovali pracovníci Ústavu anorganické chemie Akademie věd Praha ve zkušebním fotoreaktoru. Výsledek ukázal (viz. obrázek likvidace plynného acetonu), že rozpad organického vzdušného polutantu probíhá za současné tvorby kysličníku uhličitého.


DETOXY COLOR® ČISTÍ VZDUCH:

  • rozkládá bacily a choroboplodné zárodky
  • veškeré běžné alifatické uhlovodíky, plynné i odpařené kapalné (propan, butan, benzín)
  • aromatické uhlovodíky, xylen a benzen (produkt kouření - silně karcinogenní)
  • fenol a formaldehyd z laminovaného nábytku zejména staršího data – karcinogenní
  • změkčovadla z lepidel, gumy, koberců, laků, z plastických hmot – ftaláty

Státní zdravotní ústav Praha testoval působení DETOXY COLOR® na nejběžnější mikroorganismy. Výsledky měření prokázaly, že na povrchu DETOXY COLOR® mikroorganizmy hynou v řádu několika hodin. Stejně působí i na sledované plísně.

DETOXY COLOR® ČISTÍ VZDUCH:


FOTOKATALÝZA

Bez slunečního svitu by nebyl život na zemi. Nejznámější přírodní formou využití sluneční energie je fotosyntéza rostlin. Rostliny po adsorpci slunečního světla přemění kysličník uhličitý a vodu na složité organické molekuly. Vedlejším produktem tohoto procesu je tvorba kyslíku, který potřebujeme pro dýchání. Rychlost fotosyntézy především závisí na intenzitě slunečního světla, tzn. se jedná o proces fotokatalytický.

V přírodě ale probíhá i obrácený proces, při kterém se za přítomnosti slunečního světla složité organické látky rozkládají na jednoduché, především na vodu a kysličník uhličitý. Tento jev se nazývá fotodegradace či fotomineralizace. Na jeho nastartování je obvykle nutná vyšší intenzita světla a delší doba. Je tedy také fotokatalýzou, i když probíhá v obráceném směru než fotosyntéza. V běžné praxi si tohoto jevu můžeme všimnout například jako vyblednutí barev textilu nebo fasád, jemné popraskání až olupování nátěru na oknech a podobně.

Teď je na místě otázka, jak lze fotodegradaci využít v náš prospěch. Při vývoji fotokatalyticky aktivní barvy DETOXY COLOR®, rozkládající nežádoucí plynné i kapalné emise škodlivin, bylo především nutné najít látky, které jsou na světlo mimořádně citlivé, tzv. fotokatalyzátory. Mezi nejznámější tyto látky patří kysličník titaničitý (titandioxid),čili běžný a často používaný bílý pigment. Jeho fotokatalytická účinnost je silně závislá na velikosti částic a na způsobu jejich přípravy. Nejjemnější částečky TiO2 (až velikosti nano) mají velký aktivní povrch a proto i vyšší účinnost. Jsou účinné hlavně při intenzivním osvětlení, převážně UV částí slunečního světla.


Novinky

SPOJTE SE S NÁMI

sledujte nás na facebooku